ღ❤*•. LOVE ღ♥ღ❤
ᓄـنوعشـᓆــᓄ یـہ تیـᓄـیـᓄ بـבوלּ هـᓄ یتیـᓄـیـᓄ
פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ اگهـ سرش هـــــــم شلوغ باشهـ بازم واســـــم وᓆـت בارهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ هــرموᓆـع בلــــــــــم میگیرهـ نیازے نیست بهــش بگـــــم ، چوڹ פֿـوבش میـ؋ـهــمهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ نهـ میتـــــونهـ ناراـפـتیمـــــو ببینهــ! 

 نهـ مטּ میتـــــونم ناراـפـتیشـــــو ببینــــــــــم! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ با ؋ـكـــــركرבטּ بهــش هــمیـــــشهـ یهـ لبـפֿـنـב ツ رو لبامـــــهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ هــیـــــچ موᓆـع از פـر؋ زבڹ باهــم פֿـستهـ نمیشیـــــم! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ وᓆـتے ؋ـهــمیـבے نگرانـــــت میشـــــم 

 گـ؋ـتے בیگهـ نمیذارے בلنگرونــــــــــت بشـــــم … ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ هــواے ماـבوتـــــا هــمیشهـ ” בو نـ؋ـــــــــــرهـ ” ست ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ ڪهـ هــرجا باشــــــــــم، هــرجا باشــــــــــهـ بهـ یاـבمــــــــــهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ چـــــوڹ בوســــــــــم בارهـ 

                                      نتیجه تصویری برای منو آقامون و خوشبختی

 ++سلام سلام 

 مثل هــمیشهـ عالے 

  یهـ ساعت باعاغاییم פـر؋ زבم 

 ولے بازم בلم براے פֿـوבشوصـבاش تنگیـבهـ 

 واییییییے زنـבگیم وᓆـتے میـפֿـنـבے בیوونهـ میشم 

 عاشـᓆ פֿـنـבیـבنتم 

 اگهـ میشـבبیشترمیـפـر؋ـیـבیم ولے عاغاییم بایـבمیر؋ـت 

 اصاوᓆـتے با عیسے جونمم تواسموטּ سیرمیڪنم 

 عاغاییم:ـ؋ـاطے جونم؟؟؟ 

 من:جونم؟؟؟ 

 عاغاییم:بگوعاغاییم عاشـᓆـتم 

 من:نمیشهـ  

 عاغاییم:ععععع بگوבلم میشڪنهـ هــا 

 من:عاغاییم عاشـᓆـتم 

 عاغاییم:ـפֿـانومم منم عاشـᓆـتم 

 الهــے ؋ــבاے בل مهــربونش بشم مטּ 

 بنـבهـ باـבاشتטּ ایטּ عاغاے غیرتے פֿـوشبـפֿـت تریטּ زטּ בنیام 

 امروز هــمهـ هــوش وפـواسم پیش اـᓆـاامام رضابوב 

 بهـ آـᓆـاموטּ گـ؋ـتم 

 عاغاییمم گـ؋ـت ایشاللهـ وᓆـتے نامزבڪرבیم میریم پابو๛ آـᓆـا 

 الهــے امیטּ 

 واے פֿــבاجونم چـᓆــבـפـال میـבهـ בستاے ڪوچیڪ مטּ توבستاے مرבونهـ 

 اـᓆـاموטּ مטּ بایهـ چاـבر سـ؋ـیـב روبهـ روے פـرم آـᓆـاباشیم 

 اونوᓆـتهـ ڪهـ تمام בنیامال منونـ؋ـسم میشهــ... 

 عاغاییم:ـ؋ـاطے جونم؟؟؟ 

 من:جونم؟؟؟ 

 عاغاییم:هــراتـ؋ـاـᓆـے هــم ڪهـ بیو؋ـتهـ بایـבڪنارهــم باشیم 

 من:باشهـ 

 عاغاییم:ـᓆـول؟؟؟ 

 من: ᓆـــــــــــــول.. 

 عاغاییم هــستم تااـפֿـرش 

 בوستوטּ בاریم هــوارتا باباے 

                

                                    نتیجه تصویری برای عکس حرم امام رضانظرات() | یکشنبه 29 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
عشـᓆ یعنے
عشــــــــــــᓆ یعــــــــــنی:یڪـــــے بوבبـᓆـیــــــــہ نابـــــــوב 
  
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 یـہ آـᓆـایے בارم ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
 ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 ڪـہ تمام ωـڪوتاش و بـہ جوלּ میـפֿـرم ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字
  
 ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字یـہ آـᓆـایے בارم: ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
 ڪـہ هرבـ؋ـعـہ میـפֿـنـבـہ בلم ضعـ؋ میرہ 
  
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 یـہ آـᓆـایے בارم: ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
 ڪـہ وᓆـتے בـωـتاشو میگیرم בیگـہ هیچڪے  و جز اوלּ نمیبینم 
  
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 یـہ آـᓆـایے בارم: ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
 気持ち のデコメ絵文字ڪـہ وᓆـتے ڪنارشم تمام غرور از בـωـت בاـבمو بـہ בـωـت میارم 気持ち のデコメ絵文字
  
 ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字یـہ آـᓆـایے בارم: ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
☆はてな★ のデコメ絵文字 ڪـہ وᓆـتایے ڪـہ ناراـפـت میشـבم اـω میـבـہ عشـᓆـم؟ ☆はてな★ のデコメ絵文字
 میگم جانم؟ 
 میگـہ اگـہ پیشم بوבی.... 
 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字تو چشات نگاـہ میڪرבم میگـ؋ـتم בوωـت בارم 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
  
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 یـہ آـᓆـایے בارم: ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字وᓆـتے پیشش بغض ڪرבم چشاش پر اشڪ شـב :( الهے بمیرم  顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
  
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 یـہ آـᓆـایے בارم: ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
顔文字 のデコメ絵文字 ڪـہ آرزومـہ ڪـہ مالـہ مלּ شـہ  顔文字 のデコメ絵文字
  
゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字 آـפֿـرشم یـہ آـᓆـایے בارم: ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
  
 ڪـہ واـᓆـعا ᓆـلبم براش میزنـہ آـᓆـایے صـבام و میشنوی...هیـــــــــωــ
  
 בوωـت בارم بے פــבو انـבازہ عشـᓆـم 
                                            
                                           
                                  


+ســـــــلوم عشقولیای مـــــــــا

مــــــاعالی شمـــــــاعالی عــــجب حالی

عشق یکی از دوستای مجازی حالش خوب نیست

لطف کنیدوبرای سلامتیِ دوبارش دعاکنید+صلوات هم بفرستین

ممــــــــنون میشیم

اللهمَ صَلِ عَلی مُحَمَدوَآلِ مُحَمَدوَعجل فَرجـهم

اِرادَت


نظرات() | شنبه 28 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
منـــــــوعشقمـ
منو عشقم مااااال همیم
.
.
.
.
.کسی نمیتونه جدامون کنه
.
.
.
.تمام!

                            من و آقاییم قربونش برم ...+ـωـلام בوωـت جونیام 
  
 امیـבواریم פֿـوب باشیלּ 
  
 یـہ פֿـبربــــــــــــــــב 
  
 عاغاییم انگشتش شڪـωـتـہ 
  
 نمیـבونم انگشتش چـᓆــבـבرבمیاـב 
  
 اـפֿــہ بهم نمیگـہ ڪـہ نگراלּ نشم 
  
 باهموלּ انگشتش برام پـωـت گذاشتـہ 
  
 پـωـت پایینوببینیـב 
  
 چـᓆــבـפֿـوجلـہ عاـפֿـه... 
  
 بهترینــــــــــــــم عاشـᓆــــــــــــتم 
  
 میـωــــــے عاغاییم 
  
 مو؋ــᓆ وپیروز باشیלּ 
  
 بــــــــــاے 
  


نظرات() | جمعه 27 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
فـــــــاطی جونم شده زندگیــــــــــــــم

میــــــــــدونی عشـــــــــقم

یکی از مهمترین دلــــــخوشی های من توی

زنـــــــدگی

وجــــــــــود تـــــــــــوست

پس بمون تا منم بمونم


فاطــــــــــــــی جونم عاشقتـــــــــــــــمنظرات() | پنجشنبه 26 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
منـــــــوعشقمـ
منو عشقم یه تیمیم بدون هم یتیمیم   

                             دست منو عشقمنظرات() | یکشنبه 22 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
سرش پایینهـ
سرش پایینهـ وسرگرᓄ ڪارشهـ 
ひげ男爵(笑) のデコメ絵文字 صـבاش ᓄـیڪنـᓄـ ひげ男爵(笑) のデコメ絵文字
顔文字 のデコメ絵文字 برᓄـیگرבهــ سـᓄـتـᓄـ 顔文字 のデコメ絵文字
気持ち のデコメ絵文字 - جــــــونـᓄــ؟؟؟ 気持ち のデコメ絵文字
ひげ男爵(笑) のデコメ絵文字 - یهــ چیزے بگـᓄــ؟؟؟ ひげ男爵(笑) のデコメ絵文字
スマイル のデコメ絵文字 - یهــ چیز نهــ شـᓄـاصـבتاچیز بگوפֿـانوᓄــᓄــ؟! スマイル のデコメ絵文字
 - ᓄـیشهــ بـפֿـنـבی؟؟؟ 
*゜★。・かわいい*・゜☆・ のデコメ絵文字 باتعجب از פـرᓅــᓄـ بهــ פֿـنـבهــ ᓄـیوᓅـتهـــ... *゜★。・かわいい*・゜☆・ のデコメ絵文字
 - واسهــ چے اینوگـᓅـتے الان؟؟؟ 
 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字- عاـפֿـهــ ᓄـیـבونی؟! 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
 - چیو؟! 
顔文字 のデコメ絵文字 - توڪهــ ᓄـیـפֿـنـבے ᓄـنوפֿـوشبـפֿـتے ᓄـیبوسهـــ... 顔文字 のデコメ絵文字
 顔文字 のデコメ絵文字ᓆـهـــᓆـهــهــ ᓄـیزنهــ وهـــᓄـونجور ڪهــ בارهــ ᓄـیاـב سـᓄـتـᓄـ ᓄـیگهــ 顔文字 のデコメ絵文字
顔気持ち*゜ のデコメ絵文字 اهــــــــــــــــــــــــــــــــای؟؟؟ 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
顔文字 のデコメ絵文字 جز ᓄـלּ یڪے בیگهــ פֿـیلے بیجاـᓄـیڪنهــ عشـᓆــᓄـوببوسهـــ... 顔文字 のデコメ絵文字
=?utf-8?B?44KG44KL44G144KP?= のデコメ絵文字 وایسابینـᓄــ... =?utf-8?B?44KG44KL44G144KP?= のデコメ絵文字
 
                             نتیجه تصویری برای عکس منوعشقم دیوونه بازی                     

نظرات() | شنبه 21 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
دخترباس

 دخــــتـــر بـــــاس لــــپ آقــــاشـــــونو بـــکـشه

بـــگــــه:

پـاستیل مــــیــــخــــرے یــــا نــــه؟؟؟آقـــــاشـــــم بـــگــــه:

عووووووضی
الان یــــه کــــارتـــــن لـــــواشـــــک کـــــردم تـــــو حـــلــــقــتنظرات() | چهارشنبه 18 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
❇یکیودارم ❇

(タイトルなし) のデコメ絵文字یکیــــو دارمـ(タイトルなし) のデコメ絵文字

ﮐــــــهـ ﻣـﺮﺩﻭﻧــﮕﯿــــشـ آدﻣــــــﻮ ﺩﯾــــﻮﻭﻧــهـ ﻣـﯿﮑﻨـهـ

ﮐﺴـــیـ ﮐـهـ ﻭﻗـــﺘیـ ﺣﺮفـ ﺯﺩ ﻧﺒــﺎﯾـــﺪ ﺟـﺰ ﭼـــﺸـــــمـ ﭼـــﯿﺰیـ ﺑﺸــــﻨـﻮهـ

かわいい のデコメ絵文字 ﻋﺎﺷــقـِ ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧــــهـ ﻫﺎﺷَـــــمـかわいい のデコメ絵文字 

ﻋﺎﺷــــقـ ﻏــــﯿــــﺮﺗـــیـ ﺷﺪﻧشــــــمـ

顔気持ち*゜ のデコメ絵文字ﻭﻗﺘـــــیـ ﮐهـ ﺍﺯمـ ﺣﺴــــﺎبـ ﻣﯿـــــﺨﻮﺍﺩ顔気持ち*゜ のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字ﻣـــــنـ ﻋـــﺎﺷــــقـ ﻣﻮﻗﻌـیـ ﺍمـ ﮐــــــهـ ﻭﻗــــــﺘـ ﻣﯿﮕهـ ﻧــــــهـ ﯾﻌﻨیـ ﻧــــهـ顔文字 のデコメ絵文字

باﻟــــﻮسـ ﺑــــــﺎﺯﯾمـ ﻧﻈــﺮشـ ﻋﻮضـ نمـیــشــــهـ

整理 のデコメ絵文字ﻋﺎﺷـــــــقـ کسیـ ﺷﺪمـ ﮐـــــهـ ﻭﺟـﻮﺩشـ ﺑهـ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــمـ ﺍﺭﺍﻣـــشـ ﻣــــــﯿﺪهـ整理 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字کسـیـ ﮐهـ ﺣــــﺘیـ ﺍﮔــــهـ ﺑـــــﺎﻫمـ ﻗــﻬﺮ ﺑﺎﺷـﯿمـ ﻣـــــﯿﺪﻭﻧمـ ﮐـﺴیـ ﺟـــﺎﻣـــــﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮهـ顔文字 のデコメ絵文字

کســــیـ ﮐهـ ﻫــــﻤﯿﺸــهـ ﻣﺜـــــلـ ﮐﻮهـ ﭘــــــــﺸـــــﺘمـ ﻫﺴــــتـ

ﻋﺎﺷــقـ کـــسیـ ﺷـﺪمـ کــهـ ﯾــهـ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺷـــﻮ ﺑهـ ﺩﻧـــیا نمیـــــدمـ

عاشقـ کســــے کـــهـ

بهـــمـ یــــاد داد از آدمــــایـ بیـ لیاقـــــتـ بگــذرمـ

عاشـــــقـِ کســــے کــهـ با وجــــودشـ

AU のデコメ絵文字AU のデコメ絵文字قلـــبـِ سختــــهـ مـــنو با عشــــقشـ تسخیـــر کـــــردAU のデコメ絵文字AU のデコメ絵文字

 نظرات() | چهارشنبه 18 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
اوخــــــــــــی
مَمَنــــــــــــی... ؟؟؟هــــــوم؟؟؟

مَمَنـــــــــــــــی... ؟؟؟چـــــی؟؟؟

مَمَنــــــــــــــــــی... ؟؟؟هــــــــا؟؟؟

مَمَنــــــــی.. ؟؟؟خب چی بگـــــــــو؟؟؟

بِبَشــــــقیددیگه... دختربَـــــــــــدی شدی هاازدستـــــــــت ناراحتمــــ.... 

اگه اشتــــی کنی میگم بابا بَـــلا تَفَــــلُــــــدت چی خَـــــلیده... 

خب اشتــــــی تولــــه بگوچی خریـــــــده... 

بوگو بوخــــــودا اشتی کَلـــدی...

بخدا اشتــــــی کردم بگـــــو

اخ جــــــــــــووووون اشتی کَلدی... 

ولــــــی بهت نمیگــــم, بابایـــــــــی گفته اگه نگی بَلات اوجـــــــولات میخَـــــلم.... 

مَن لَفتَــــــــــم... 
                                       نتیجه تصویری برای عکس منوعشقم دیوونه بازی


نظرات() | چهارشنبه 11 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
دخترباس

دختر بآس یه دفعه


آقاشونو از پشت بغل کنه و بگه


تو عزیزِ دلِ مَنی ...


بعد یه دفعه توو اوجِ احساسات


نیشگونش بگیره ، فرار کنه ...


                                  نتیجه تصویری برای عکس منوعشقم دیوونه بازی

نظرات() | چهارشنبه 11 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
اصلا وقتی عشقت خوابه....
اصلا وقتی عشقت خوابه باید بری یه رژلب قرمز بزنی و...

بری بوسش کنی و....

بری قایم شی پشت مبلا

تاوقتی بیدار شدبره جلو آینه و بگه :خدایا منو از دست این نجات بده

بعدشم بیاد دنبالت بگرده و بگه:کجایی نیم وجبی؟؟؟توم با صدای بلند بگی :

عمرا اگه پیدام کنی نمیگم کجام تا خودت بگردی پیدام کنی

اونم میگه قربون خانوم خنگم برم من که از رو صدات فهمیدم کجایی

بیاد پیدات کنه و...

مث یه پر از رو زمین بلندت کنه و....

کشتی بگیرین ...

آخرشم خسته بشین ولو بشین رو زمین...
                          نتیجه تصویری برای عکس منوعشقم دیوونه بازی


نظرات() | سه شنبه 10 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
اگه مال منی

↦اگـہ مــــــــــــال منــــــے...↤

☜اجــــــازتــمـ دستـــــــ منـــــــــہ...

☜همـــــہ چیـــزتـمــ مـــــال منـــــــہ...

☜پـس چــــروکــ پیشـــــونیتــم مــــال منــــــہ...

☜تنـہــــــــاجــــایـــے کــہ بتـــ اجـــازہ میــدمـنــاراحـتـــ شــــے...

زیــــــر تــــــــابوت منـــــــہ

پــــــس فقـــــــط بــــــرام بخــــــند
نظرات() | سه شنبه 10 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
یه روزمیاد

یه روز میاد من و تو یه نی نی داریم…

کوچولوی کوچولو…

انقدر که بلد نیست راه بره…پوشک میپوشه…

۴دستو پا میره…

دستاشو میگیریم تا یکم وایسه… اما میافته…

دیگه خسته میشی…

دراز میکشی…بغلش میکنی و داد میزنی عسل بابا کییییه؟

اما نینیمون نمیتونه حرف بزنه…

گنگ بهت خیره میشه…

منم شاهد این صحنه هام…

میگی بهت گفتم عسل بابا کییییه توله ی من…؟

اما…

یه روز میاد دوسالش میشه…

یکم حرف میزنه…

لباسامو میپوشه و میگه بابایی خوشگل شدم؟

میگی:بزغاله این که لباسای خانم منه…

میگه:بابایی بهش نگیا اما من لباساشو پوشیدم تا با تو ازدواج کنم

منم میگم:نخیر نخیر قبول نیس!

این شوهر منه…عشق منه…

کسی حق نداره باهاش ازدواج کنه…مال خودمه…

میگی:عیب نداره…

این توله میشه هووت …قبوله؟

من و نی نی دوتامون جیغ میکشیم قبوله…

مطمعنم میرسه اون روز …


صدا کن مرانظرات() | یکشنبه 8 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
ツموهایت ツ

موهایت را روی صورتت که میریزی

نیمی را به شرق نیمی را به غرب

دنیا ی من تعادل می گیرد…!

و من دور از آن خط استوا

زیر سایه پلکهایت روزه میگیرم…!

.

.

mohat01


نظرات() | جمعه 6 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
♚ یعنی میشه ♚

 ﯾﻌﻨـے ﻣﯿﺸــﻪ …؟؟ ﯾـه ﺭﻭﺯ ﺍﺷـکــ ﺑﺮﯾــﺰَﻡ ..

ﺍﻣــّـﺎ…

ﺍﺯ ﺭﻭےِ ﺷــٌـღــﻮﻕ…

ﺍﺯ ﺭﻭےِ ﺁﺭﺍﻣــِـღــﺶ…

ﺑﺨﺎﻃـِـﺮِ ﺭﺳﯿـﺪﻥ…

اونـَم رسیـدن ﺑـﻪ ﺗــღــﻮ…

رسیـدن بـه عشــــقـم…

رسیـدن بـه زنـدگـــیم…

ﻭَ…

ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘــے ﺩﺭ ﮐﻨـﺎﺭ ﺗــღــﻮ…

ﯾﻌﻨــے ﻣﯿﺸــﻪ…

میشـه ﯾـﻪ ﺭﻭﺯ‍… ﺩﯾﮕـﻪ ﺍﺷـکــٌ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣـﺘـے…

ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺟُﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﺩﻟﺘﻨـﮕـے ﻧﺒﺎﺷـﻪ؟!

یـعنـے میـشه…

دیـگه تـرس از جـُداشدن واین فـکراے منفـے نباشـه؟!

دیگه نتـرسم از رفتـنتــ ؟؟

تـرس از اینکـه یـه روز دوسـم نداشتـه باشـے؟؟

ﯾﻌﻨـے ﻣﯿﺸـﻪ… ﯾـﻪ ﺭﻭﺯ…

ﺩﻟﻤـﻮﻥ ﺧـُﻮﺵ ﺑﺸـﻪ ﺍﺯ ﻋﺸـღــﻖ…

ازکنارهـم بودن

میشـه کـه…
دلـامون ازبودَن کنـار هـم غـرق عشـق و آرامـش بشــه…

میشــه کـه جـٌلـوے هـمه غـرق بوســِتــ کـنم؟؟!! دیـگه از هیـچکـے خجالتــ نکشـم…

یعنـے میشـه بشــے دامـاد این عروسِ عاشــღــق؟؟

بشـے دلیل زندگیش؟؟

هـوم؟؟ یـعنـے میـشه عشقَــ ღــم ؟! میشـه…

ﻫﻤـﻪ ﺣﺴـﺮﺕ ِ ﺯﻧﺪﮔـے ﻭ ﻋﺸـღــﻖ ِ ﻣــ♡ــﺎ ﺭﻭ ﺑﺨـﻮرﻥ؟؟

 


نظرات() | یکشنبه 1 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic