تبلیغات
ღ❤*•. LOVE ღ♥ღ❤
ღ❤*•. LOVE ღ♥ღ❤
ᓄـنوعشـᓆــᓄ یـہ تیـᓄـیـᓄ بـבوלּ هـᓄ یتیـᓄـیـᓄ
פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ اگهـ سرش هـــــــم شلوغ باشهـ بازم واســـــم وᓆـت בارهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ هــرموᓆـع בلــــــــــم میگیرهـ نیازے نیست بهــش بگـــــم ، چوڹ פֿـوבش میـ؋ـهــمهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ نهـ میتـــــونهـ ناراـפـتیمـــــو ببینهــ! 

 نهـ مטּ میتـــــونم ناراـפـتیشـــــو ببینــــــــــم! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ با ؋ـكـــــركرבטּ بهــش هــمیـــــشهـ یهـ لبـפֿـنـב ツ رو لبامـــــهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ هــیـــــچ موᓆـع از פـر؋ زבڹ باهــم פֿـستهـ نمیشیـــــم! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ وᓆـتے ؋ـهــمیـבے نگرانـــــت میشـــــم 

 گـ؋ـتے בیگهـ نمیذارے בلنگرونــــــــــت بشـــــم … ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ هــواے ماـבوتـــــا هــمیشهـ ” בو نـ؋ـــــــــــرهـ ” ست ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ 

 چوڹ ڪهـ هــرجا باشــــــــــم، هــرجا باشــــــــــهـ بهـ یاـבمــــــــــهــ! 

 פֿـــــــــــوشبـפֿــــــتـم ✔ چـــــوڹ בوســــــــــم בارهـ 

                                      نتیجه تصویری برای منو آقامون و خوشبختی

 ++سلام سلام 

 مثل هــمیشهـ عالے 

  یهـ ساعت باعاغاییم פـر؋ زבم 

 ولے بازم בلم براے פֿـوבشوصـבاش تنگیـבهـ 

 واییییییے زنـבگیم وᓆـتے میـפֿـنـבے בیوونهـ میشم 

 عاشـᓆ פֿـنـבیـבنتم 

 اگهـ میشـבبیشترمیـפـر؋ـیـבیم ولے عاغاییم بایـבمیر؋ـت 

 اصاوᓆـتے با عیسے جونمم تواسموטּ سیرمیڪنم 

 عاغاییم:ـ؋ـاطے جونم؟؟؟ 

 من:جونم؟؟؟ 

 عاغاییم:بگوعاغاییم عاشـᓆـتم 

 من:نمیشهـ  

 عاغاییم:ععععع بگوבلم میشڪنهـ هــا 

 من:عاغاییم عاشـᓆـتم 

 عاغاییم:ـפֿـانومم منم عاشـᓆـتم 

 الهــے ؋ــבاے בل مهــربونش بشم مטּ 

 بنـבهـ باـבاشتטּ ایטּ عاغاے غیرتے פֿـوشبـפֿـت تریטּ زטּ בنیام 

 امروز هــمهـ هــوش وפـواسم پیش اـᓆـاامام رضابوב 

 بهـ آـᓆـاموטּ گـ؋ـتم 

 عاغاییمم گـ؋ـت ایشاللهـ وᓆـتے نامزבڪرבیم میریم پابو๛ آـᓆـا 

 الهــے امیטּ 

 واے פֿــבاجونم چـᓆــבـפـال میـבهـ בستاے ڪوچیڪ مטּ توבستاے مرבونهـ 

 اـᓆـاموטּ مטּ بایهـ چاـבر سـ؋ـیـב روبهـ روے פـرم آـᓆـاباشیم 

 اونوᓆـتهـ ڪهـ تمام בنیامال منونـ؋ـسم میشهــ... 

 عاغاییم:ـ؋ـاطے جونم؟؟؟ 

 من:جونم؟؟؟ 

 عاغاییم:هــراتـ؋ـاـᓆـے هــم ڪهـ بیو؋ـتهـ بایـבڪنارهــم باشیم 

 من:باشهـ 

 عاغاییم:ـᓆـول؟؟؟ 

 من: ᓆـــــــــــــول.. 

 عاغاییم هــستم تااـפֿـرش 

 בوستوטּ בاریم هــوارتا باباے 

                

                                    نتیجه تصویری برای عکس حرم امام رضانظرات() | یکشنبه 29 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
نمایش نظرات 1 تا 30