تبلیغات
ღ❤*•. LOVE ღ♥ღ❤
ღ❤*•. LOVE ღ♥ღ❤
ᓄـنوعشـᓆــᓄ یـہ تیـᓄـیـᓄ بـבوלּ هـᓄ یتیـᓄـیـᓄ
❇یکیودارم ❇

(タイトルなし) のデコメ絵文字یکیــــو دارمـ(タイトルなし) のデコメ絵文字

ﮐــــــهـ ﻣـﺮﺩﻭﻧــﮕﯿــــشـ آدﻣــــــﻮ ﺩﯾــــﻮﻭﻧــهـ ﻣـﯿﮑﻨـهـ

ﮐﺴـــیـ ﮐـهـ ﻭﻗـــﺘیـ ﺣﺮفـ ﺯﺩ ﻧﺒــﺎﯾـــﺪ ﺟـﺰ ﭼـــﺸـــــمـ ﭼـــﯿﺰیـ ﺑﺸــــﻨـﻮهـ

かわいい のデコメ絵文字 ﻋﺎﺷــقـِ ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧــــهـ ﻫﺎﺷَـــــمـかわいい のデコメ絵文字 

ﻋﺎﺷــــقـ ﻏــــﯿــــﺮﺗـــیـ ﺷﺪﻧشــــــمـ

顔気持ち*゜ のデコメ絵文字ﻭﻗﺘـــــیـ ﮐهـ ﺍﺯمـ ﺣﺴــــﺎبـ ﻣﯿـــــﺨﻮﺍﺩ顔気持ち*゜ のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字ﻣـــــنـ ﻋـــﺎﺷــــقـ ﻣﻮﻗﻌـیـ ﺍمـ ﮐــــــهـ ﻭﻗــــــﺘـ ﻣﯿﮕهـ ﻧــــــهـ ﯾﻌﻨیـ ﻧــــهـ顔文字 のデコメ絵文字

باﻟــــﻮسـ ﺑــــــﺎﺯﯾمـ ﻧﻈــﺮشـ ﻋﻮضـ نمـیــشــــهـ

整理 のデコメ絵文字ﻋﺎﺷـــــــقـ کسیـ ﺷﺪمـ ﮐـــــهـ ﻭﺟـﻮﺩشـ ﺑهـ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــمـ ﺍﺭﺍﻣـــشـ ﻣــــــﯿﺪهـ整理 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字کسـیـ ﮐهـ ﺣــــﺘیـ ﺍﮔــــهـ ﺑـــــﺎﻫمـ ﻗــﻬﺮ ﺑﺎﺷـﯿمـ ﻣـــــﯿﺪﻭﻧمـ ﮐـﺴیـ ﺟـــﺎﻣـــــﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮهـ顔文字 のデコメ絵文字

کســــیـ ﮐهـ ﻫــــﻤﯿﺸــهـ ﻣﺜـــــلـ ﮐﻮهـ ﭘــــــــﺸـــــﺘمـ ﻫﺴــــتـ

ﻋﺎﺷــقـ کـــسیـ ﺷـﺪمـ کــهـ ﯾــهـ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺷـــﻮ ﺑهـ ﺩﻧـــیا نمیـــــدمـ

عاشقـ کســــے کـــهـ

بهـــمـ یــــاد داد از آدمــــایـ بیـ لیاقـــــتـ بگــذرمـ

عاشـــــقـِ کســــے کــهـ با وجــــودشـ

AU のデコメ絵文字AU のデコメ絵文字قلـــبـِ سختــــهـ مـــنو با عشــــقشـ تسخیـــر کـــــردAU のデコメ絵文字AU のデコメ絵文字

 نظرات() | چهارشنبه 18 شهریور 1394 | ✔ISA&FATI✔ ....
نمایش نظرات 1 تا 30